Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Kaap Advies & Coaching

Artikel 1 | Definities

 1. De Kaap Advies & Coaching: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De Kaap Advies & Coaching is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65747402.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie De Kaap Advies & Coaching een overeenkomst aangaat of met wie De Kaap Advies & Coaching in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
 3. Cliënt: degene die deelneemt aan een advies, bemiddeling, dan wel coachingstraject.
 4. Opdrachtnemer: De Kaap Advies & Coaching.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen De Kaap Advies & Coaching en cliënt/opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling op, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.
 6. Diensten: Alle door De Kaap Advies & Coaching aan cliënt/opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, advisering, bemiddeling en andere vormen van begeleiding dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van cliënt/opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 2 | Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, waarbij De Kaap Advies & Coaching diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij De Kaap Advies & Coaching ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst derden betrekt.
 3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door De Kaap Advies & Coaching uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Indien De Kaap Advies & Coaching gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden eist, laat dit onverlet het recht van De Kaap Advies & Coaching om alsnog directe en strikte naleving te eisen.
 5. Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de kracht van overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.
 7. De Kaap Advies & Coaching behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de cliënt/opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 3 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Door bevestiging van de opdracht/overeenkomst en daarmee deze algemene voorwaarden geeft cliënt/opdrachtgever toestemming voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal De Kaap Advies & Coaching uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 4 | Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Kaap Advies & Coaching zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal De Kaap Advies & Coaching de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 5 | Prijzen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door cliënt/opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of opdracht door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd, dan wel indien een verzoek van cliënt/opdrachtgever voor een coachingstraject dan wel advies/bemiddelingsgesprek door opdrachtnemer is bevestigd per post of mail.
 4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door De Kaap Advies & Coaching aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Indien de cliënt/opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij/zij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de cliënt/opdrachtgever is De Kaap Advies & Coaching gerechtigd alle ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de cliënt/opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 3. In geval van betalingsverzuim is de cliënt/opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de cliënt/opdrachtgever zullen de vorderingen van De Kaap Advies & Coaching en de verplichtingen van de cliënt/opdrachtgever jegens De Kaap Advies & Coaching onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de cliënt/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de cliënt/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Als van De Kaap Advies & Coaching meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan De Kaap Advies & Coaching voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
 7. Ingeval De Kaap Advies & Coaching om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de cliënt/opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.
 8. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de cliënt/opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 7 | Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst tussen cliënt/opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 8 | Annulering door opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, advies en bemiddeling te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 9 | Het verzetten van afspraken

 1. Indien cliënt/opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak op dezelfde dag van de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is cliënt/opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
 2. Bij niet verschijnen van de cliënt/opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 | Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Informatie met betrekking tot de cliënt wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de cliënt kennis genomen heeft van die informatie en toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching sessie, adviesopdracht of bemiddelingsgesprek. De cliënt/opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 3. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 | Overmacht

 1. In geval van overmacht is De Kaap Advies & Coaching niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever. Partijen zullen in zulks geval met elkaar in overleg treden ten einde een alternatieve manier tot invulling van de overeenkomst te vinden.
 2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens De Kaap Advies & Coaching tot aan dat moment te voldoen. De Kaap Advies & Coaching is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 | Klachtenprocedure

 1. Indien cliënt/opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met de cliënt/opdrachtgever verplichten beide partijen zich zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 14 | Toepasselijk recht

 1. Op iedere overeenkomst tussen De Kaap Advies & Coaching en de cliënt/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen De Kaap Advies & Coaching gevestigd is.